فلپ پوستی

فلپ پوستی
 منظور از flap  انتقال پــوست، عضــله ، استخــوان عصب و عـروق و سایر بافت ها از ناحیه ای در بدن به ناحیه دیگری که به علت مختلف از بین رفته است.
در این انتقال پوست اتصال پوست به بافت زیرین و پایه های عروقی حفظ می گردد و نتیجه جراحی بسیار مناسب است. چون از همان ناحیه استفاده شده است و بیشترین شباهت را از نظر قوام و رنگ با ناحیه را دارد. وجود پایه عروقی مناسب موجب بهبود سریعتر و بهتر پوست منتقل شده، میگردد و ماحصل عمل قابل قبول می باشد.

 انواع فلپ پوستی
 1- Advancement .F. : فلپ های کوچکی هستند که با دو شکاف موازی به طرف محل ضایعه کشیده می شود.
2- فلپ چرخشی: که ناحیه ای بصورت مثلث برداشته و برای پوشاندن یک نقص مثـلثی استــفاده می شود.
3 –فلپ انتقالی: که انتقال فلپ های وسیع از بافت های مجاور و دورتر بـه محل ضایعه و آسیب است و خود شامل انواعی است:
•    A – S- plasty
•    V-Y-plasty –B
•    W-plasty – C
•    Z-plasty – D
 4- فلپ آزاد: که کلیه بافت ها و استخوان و عضله و عــروق و اعصاب یــا قســمتی از آن هــا انتـقال می یابد.که در 48 ساعـــت اول چک خونریــزی ،بـــوی بــد،تــرشحات،قرمــزی،رنگ و حرکت خــون مویــرگی Cappilary filling بسیــار مهــم اســت زخــم نباید تحت فشار باشد و کشیده شود که به آن tie-over dressing گویند.