کاشت مو

  • کاشتکاشت مو(پیوند مو)

    'کاشت مو شامل انتقال فولیکولهای موی فرد از یک نقطه بدن به نقطه دیگر می باشد . کاشت مو براساس شرایط هر مراجعه کننده به چند روش قابل انجام است در حال حاضر شایعترین تکنیکهای مورد استفاده شامل FUT ، FIT، ر'

    توضیحات بیشتر
  • کاشتکاشت ابرو

    'تمام افرادی که فاقد ابرو هستند یا ابروهای بسیار نازک و کم پشت دارند می توانند تحت کاشت ابرو قرار گیرند. روشهای کاشت ابرو در زمره اولین شیوه های کاشت مو هستند . بهترین فولیکول ها برای کاشت در محل ابرو '

    توضیحات بیشتر